• Огласот е завршен, аплицирањето повеќе не е дозволено

Објавен на: 22 мај 2013, 12:47

Време за аплицирање: 22 јун 2013, 23:59

Отворени работни позиции

Извор:

Вечер

Позиција:

Отворени работни позиции

Детали:

Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски Шуми“ Скопје, распишува Јавен оглас за засновање на работен однос на неопределено време на вкупно 1600 извршители и тоа: 1.Помошници работници (976 извршители) со НК, ПК, КВ и ВК 2.Референти (472 изв.) со ССС или ВШС степен на стручна подготовка 3.Соработници (152 изв.) со ВСС степен на стручна подготовка. Кандидатите потребно е да ги достават следните документи: Пополнета и потпишана Апликација на пропишан образец Апликацијата може да се превземе од веб страната www.mkdsumi.com.mk; www.avrm.gov.mk; www.mtsp.gov.mk или од Архивата на ЈП „Македонски шуми“ Скопје и од архивите на подружниците во јавното претпријатие. Копија од диплома или уверение за завршено образование; Копија од уверение за државјанство на РМ; Апликацијата со потребната документација се поднесува на адреса: ул.Перо Наков бб Скопје со назнака „по јавен оглас“, преку пошта или во архива на ЈП „Македонски шуми“ Ск.