Vrabotuvanje.com - Конкурс за избор во сите звања и засновување на работен однос на Меѓународниот балкански универзитет - Скопје - IBU International Balkan University
Сподели
Tweet
Сподели
Испрати на пријател

Конкурс за избор во сите звања и засновување на работен однос на Меѓународниот балкански универзитет

Скопје

Рок за пријавување:

 • IBU International Balkan University

Врз основа на Член 172 од Законот за Високото образование (Службен весник на РСМ бр. 82/2018, 154/2019, 178/2021 и 58/24), член 23 од Законот за работните односи (Службен весник на РСМ бр. 62/2005, 3/2006; 3/2006; 44/2006; 65/2006; 16/2007; 57/2007; 77/2007; 106/2008; 161/2008; 63/2009; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 10/2010; 50/2010; 52/2010; 58/2010; 124/2010; 132/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 106/2014; 113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015; 27/2016; 134/2016; 120/2018; 110/2019; 267/2020; 151/2021; 288/2021; 111/2023) како и Правилникот за критериуми и постапка за избор на наставни и соработнички звања на универзитетот, Меѓународниот балкански универзитет во Скопје, го распишува следниов:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ВО СИТЕ ЗВАЊА И ЗАСНОВУВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС
НА МЕЃУНАРОДНИОТ БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

 

Факултет по дентална медицина

КОД Позиција

КОД 1 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.05) Други медицински накуки, потполе: (3.05.01) Дентална медицина, област: (3.05.01.02) Детска и превентивна стоматологија - еден (1) извршител;

КОД 2 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.05) Други медицински накуки, потполе: (3.05.01) Дентална медицина, област: (3.05.01.05) Дентална патологија, реставративна стоматологија и ендодонција - два (2) извршители;

КОД 3 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.05) Други медицински накуки, потполе: (3.05.01) Дентална медицина, област: (3.05.01.03) Ортодонтоција - еден (1) извршител;

КОД 4 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.05) Други медицински накуки, потполе: (3.05.01) Дентална медицина, област: (3.05.01.04) Стоматолошка протетика - еден (1) извршител;

КОД 5 Асистент во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.05) Други медицински накуки, потполе: (3.05.01) Дентална медицина, област: (3.05.01.11) друго - два (2) извршител;

КОД 6 Асистент во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.05) Други медицински накуки, потполе: (3.05.01) Дентална медицина, област: (3.05.01.02) Детска и превентивна стоматологија - два (2) извршители;

КОД 7 Асистент во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.05) Други медицински накуки, потполе: (3.05.01) Дентална медицина, област: (3.05.01.05) Дентална патологија, реставративна стоматологија и ендодонција - четири (4) извршители;

КОД 8 Асистент во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.05) Други медицински накуки, потполе: (3.05.01) Дентална медицина, област: (3.05.01.09) Орална хирургија - еден (1) извршител;

КОД 9 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.02) Kлиничка медицина, област: (3.02.00.10) Дерматовенерологија - еден (1) извршител;

КОД 10 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.02) Kлиничка медицина, област: (3.02.00.11) Неврологија - еден (1) извршители;

КОД 11 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.02) Kлиничка медицина, област: (3.02.00.22) Радиологија - еден (1) извршители;

Правен Факултет

КОД Позиција

КОД 12 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (5) Општествени науки, поле: (5.05) Право, област: (5.05.00.03) Kазнено материјално право - еден (1) извршител;

КОД 13 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (5) Општествени науки, поле: (5.05) Право, област: (5.05.00.13) Меѓународни односи и меѓународни организации - еден (1) извршител;

КОД 14 Наставник во насловно звања во наставно-научно подрачје: (5) Општествени науки, поле: (5.05) Политички науки, област: (5.05.00.13) Меѓународни односи и дипломатија - еден (1) извршител;

КОД 15 Асистент во наставно-научно подрачје: (5) Општествени науки, поле: (5.05) Право, област: (5.05.00.19) Административно право - еден (1) извршител;

КОД 16 Асистент во наставно-научно подрачје: (5) Општествени науки, поле: (5.05) Право, област: (5.05.00.06) Деловно право - еден (1) извршител;

Факултет за образовани науки

КОД Позиција

КОД 17 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (6) Хуманистички науки; поле: (6.02) Јазик и книжевност, потполе: (6.02.02) Книжевност, област: (6.02.02.16) Англиска и американска книжевност – еден (1) извршител;

КОД 18 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (6) Хуманистички науки; поле: (6.02) Јазик и книжевност, потполе: (6.02.01) Јазик, област: (6.02.01.32) Методика на наставата по јазик– еден (1) извршител;

КОД 19 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (6) Хуманистички науки; поле: (6.05) Други хуманистички науки, потполе: (6.02.03) Културолошки студии, област: (6.05.03.04) Културологија во книжевноста – еден (1) извршител;

Факултет за економски и административни науки

КОД Позиција

КОД 20 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (5) Општествени науки, поле: (5.02) Економија и бизнис, област: (5.02.00.02) Менаџмент и бизнис - еден (1) извршител;

КОД 21 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (5) Општествени науки, поле: (5.02) Економија и бизнис, област: (5.02.00.01) Економија - еден (1) извршител;

Факултет за aрт и дизајн

КОД Позиција

КОД 22 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.11) Друго инженерство и технологии, потполе: (2.11.06) Текстилно инженерство, област: (2.11.06.05) Дизајнирање на текстил и облека - еден (1) извршител;

КОД 23 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.11) Друго инженерство и технологии, потполе: (2.11.04) Графичко инженерство и дизајн, област: (2.11.04.02) Подготовка за печатење и ДТП- еден (1) извршител;

КОД 24 Асистент во наставно-научно подрачје: (6) Хуманистички науки; поле: (6.04) Уметности (уметнoст, историја на уметност, изведувачки уметности, музика), потполе: (6.04.00) Уметност, област: (6.04.00.01) Ликовна/визуелна уметност – еден (1) извршител;

Факултет за инженерство

КОД Позиција

КОД 25 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (1) Природно-математички науки, поле: (1.02) Компјутерски и информациски науки, област: (1.02.00.01) Компјутерски науки - еден (1) извршител;

КОД 26 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.02) Електротехника, електроника и информациско инженерство, област: (2.02.00.15) Компјутерско инженерство, информатика и роботика - еден (1) извршител;

КОД 27 Асистент во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.02) Електротехника, електроника и информациско инженерство, област: (2.02.00.15) Компјутерско инженерство, информатика и роботика - два (2) извршители;

КОД 28 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.01) Градежништво, потполе: (2.01.02) Архитектура, област: (2.01.02.01) Архитектонско проектирање - два (2) извршители;

КОД 29 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.01) Градежништво, потполе: (2.01.02) Архитектура, област: (2.01.02.07) Графички комуникации - еден (1) извршител;

КОД 30 Асистент во наставно-научно подрачје: 2) Инженерство и технологија, поле: (2.01) Градежништво, потполе: (2.01.02) Архитектура, област: (2.01.02.01) Архитектонско проектирање - четири (4) извршители;

КОД 31 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.01) Градежништво, потполе: (2.01.01) Градежништво, област: (2.01.02.02) Конструкции - еден (1) извршител;

КОД 32 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.02) Електротехника, електроника и информациско инженерство, област: (2.01.02.15) Компјутерско инженерство, информатика и роботика - еден (1) извршител;

КОД 33 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.01) Градежништво, потполе: (2.01.01) Градежништво, област: (2.01.02.04) Земјотресно инженерство - еден (1) извршител;

КОД 34 Асистент во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.01) Градежништво, потполе: (2.01.01) Градежништво, област: (2.01.02.01) Анализа на конструкции и материјали - еден (1) извршител;

КОД 35 Асистент во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.01) Градежништво, потполе: (2.01.01) Градежништво, област: (2.01.02.02) Конструкции - еден (1) извршител;

КОД 36 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.11) Друго инженерство и технологии, потполе: (2.11.02) Индустриско инженерство и менаџмент, област: (2.11.02.01) Индустриско инженерство и менаџмент - еден (1) извршител;

КОД 37 Асистент во наставно-научно подрачје: (2) Инженерство и технологија, поле: (2.11) Друго инженерство и технологии, потполе: (2.11.02) Индустриско инженерство и менаџмент, област: (2.11.02.01) Индустриско инженерство и менаџмент - еден (1) извршител;

Факултет за хуманистички и општествени науки

КОД Позиција

КОД 38 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачјe: (5) Општествени науки, поле: (5.01) Психологија когнитивни науки, област: (5.01.00.05) Клиничка психологија - два (2) извршители;

КОД 39 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачјe: (5) Општествени науки, поле: (5.01) Психологија когнитивни науки, област: (5.01.00.05) Општа психологија - еден (1) извршител;

КОД 40 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачјe: (5) Општествени науки, поле: (5.01) Психологија когнитивни науки, област: (5.01.00.02) Развојна психологија – еден (1) извршител;

КОД 41 Наставник во сите звања во наставно-научно подрачјe: (5) Општествени науки, поле: (5.01) Психологија когнитивни науки, област: (5.01.00.04) Психологија на личноста – еден (1) извршител;

Висока медицинска школа

КОД Позиција

КОД 42 Стручен соработник во наставно-научно подрачје: (3) Медицински и здравствени науки; поле: (3.03) Здравствени науки, потполе: (3.03.02) Здравствена нега, област: (3.03.02.01) Клиничко-болничка и општа здравствена нега - три (4) извршители;

I. Кандидатите покрај општите услови утврдени со член 164, 165, 166, 167, 168, 169 и 170 од Законот за високото образование образование (Службен весник на РСМ бр. 82/2018, 154/2019, 178/2021 и 58/24), треба да ги исполнуваат и следните услови:

 • Оддлично познавање на англискиот јазик, што се потрврдува со диплома од релевантна инситуција (работодавачот има право да спроведе тестирање и/или интервју);
 • да ги исполнуваат посебните услови пропишани со Правилникот за критериуми и постапка за избор на наставно-научни, наставни-стручни, наставни и соработнички звања на Меѓународен Балкански Универзитет;
 • Претходно искуство во академска средина ќе се смета за предност;
 • Познавањето на локалните јазици (албански и/или турски јазик) ќе се смета за предност;

II. Кандидатите за избор наставно-научни, наставни-стручни, наставни и соработнички звања треба да ги достават следните документи:

 • мотивационо писмо;
 • целосна академска биографија (CV);
 • диплома за завршени трет циклус студии (во оригинал или копија заверена кај нотар);
 • диплома за завршени втор циклус студии (во оригинал или копија заверена кај нотар);
 • диплома за завршени првр циклус студии диплома (во оригинал или копија заверена кај нотар);
 • странските дипломи задолжително да се нострифицирани и дополнети со еквиваленција на оценките(во оригинал или копија заверена кај нотар);
 • список на објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите електронски во PDF) и
 • уверение за државјанство

III. Заинтересираните кандидати документите наведени во точката II треба да ги поднесат само во електронска верзија (soft copy) на следната емаил адреса: hr@ibu.edu.mk најкасно до 05.08.2024.

Само избраните кандидати на барање на работодавачот мора да ги поднесат документите наведени во точката II во печатен верзија (hard copy).

Сите кандидати треба задолжително да го наведат кодот за кој аплицираат.

Некомплетните апликации нема да се разгледуваат.

НАПОМЕНА: Работодавачот не сноси одговорност доколку апликант поднесува печатена верзија од документите и истите се изгубат.

МЕЃУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Македонско-косовска бригада бб, 1000 Скопје
Тел: +389 2 55 15 000
Емаил: hr@ibu.edu.mk
Веб-страна: www.ibu.edu.mk

Брза апликација
Испрати на пријател Принтај

СПОРЕДЕТЕ ЈА ВАШАТА ПЛАТА

Просечната плата во категоријата
Образование и наука изнесува 22.985 MKD.

Дознај ја платата за посакуваната позиција според твоите квалификации!

Започни

Vrabotuvanje.com.mk користи колачиња (анг. cookies) за да ви овозможи подобро корисничко искуство. Повеќе информации можете да прочитате овде