Vrabotuvanje.com - Унапредувач/ка на продажба - Тетово - Тетово - АЛМА- М
Сподели
Tweet
Сподели
Испрати на пријател

Унапредувач/ка на продажба - Тетово

Тетово

Рок за пријавување:

 • АЛМА- М

 

Објавува ОГЛАС за вработување на персонал за следната работна позиција
 
УНАПРЕДУВАЧ/КА НА ПРОДАЖБА ЗА ТЕТОВО
 

 

Датум на објава: 14 мај 2018

Рок за пријавување до 27 Мај 2018

Број на оглас: О-НЗ-УП-180514

Сектор: Комерција - Нестле

Локација: Тетово

Супервизор: Регионален менаџер за продажба на клучни купувачи во западна Македонија

 
 
Работни задачи:
 • Подредување, следење и контролирање на производи (процентуално учество) на сталажи според Нестле стандарди и договори
 • Имплементација на цени, маркетинг активности (летоци, акции, настани, ...) и нивно истакнување
 • Следење и известување за активности на конкуренција
 • Изготвување извештаи и нивно навремено доставување
 • Следење на залиха на сталажи и во магацин/и на продажни објекти, следење на рокови на употреба и примена на ФЕФО методот други работи по налог на претпоставениот
Потребни квалификации и вештини:
 • Минимум завршено средно образование
 • Флексибилност за работа на терен
 • Одлична комуникација, преговарање и ориентираност кон деловни клиенти 
 • Професионално однесување
 • Организиран/а и аналитичен/а
 • Мотивирана и стабилна личност
 • Динамичен/а, проактивен/а и насочен/а кон резултати
 • Способност за индивидуална и тимска работа
 • Позитивен однос кон промени
 • Работа и познавање од компјутери (MS Office пакет)
 • Пожелно е поседување возачка дозвола Б – категорија, но не е задолжително
 • Пожелно е познавање на англиски јазик
Потребно искуство:
 • Претходно работно искуство не е потребно
Напомена:
 • Работниот однос се заснова на определено време од 1 месец со можност за продолжување.
 • САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.
 • Апликациите без назнака „УНАПРЕДУВАЧ/КА НА ПРОДАЖБА ЗА Тетово“ НЕМА да бидат разгледани!
 • Дневно работно време е претпладне, од 08.00 до 16.00 часот, од понеделник до петок.
 • Паричниот износ на основната нето плата за огласеното работно место изнесува 15.000,00 денари зголемена за додаток за работна успешност.
 • Рок во кој ќе се изврши изборот – доколку на огласов се пријават до 200 кандидати, изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати, изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати, изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот за пријавување.
 • Ве молиме без телефонски јавувања
 
Data e shpalljes: 14 Maj 2018 
Afati i aplikimit deri: 27 Мај 2018
Numri I shpalljes: О-NZ-UP-180514
Sektor: Distribuim - Nestle
Lokacioni: Тetovë
Supervizorë: Menaxher Regjional për shitjen e blerësve kryesor në Maqedonin Perëndimore 
 
 
Detyrat e Punës:
 • Renditja, ndjekja dhe kontrollimi i produkteve (pjesëmarrje me përqindje) të rafteve sipas Nestle standarteve dhe marrëveshjeve
 • Implementimi i çmimeve, marketing aktiviteve (broshura,akcione, ngjarje, ...) dhe theksimin e tyre
 • Vëzhgimi dhe raportimi i aktiviteteve të konkurrencës
 • Përgatitja e raporteve dhe dorëzimi i tyre në kohë
 • Ndjekja e stock-ut nëper rafte në magacin dhe në objektet e shitjes, monitorimi i afateve të përdorimit dhe aplikimi i FEFO metodës.
 • Punë të tjera në urdhër të supervizorëve
Kualifikimet dhe aftësit e kërrkuara:
 • Të keni minimum arsimim të mesëm 
 • Të jeni fleksibël me punën në teren
 • Komunikim i shkëlqyer, marrëveshje dhe orientim drejt klientëve të biznesit 
 • Sjellje profesionale 
 • I/E Organizuar dhe analitik/e
 • I/E motivuar dhe  person i qëndrueshem 
 • Dinamik/e, proaktiv/e dhe i/e drejtuar në rezultate 
 • Aftësi për punë individuale dhe në ekip 
 • Qëndrim pozitiv ndaj ndryshimeve 
 • Punë dhe njohje në kompjuter (MS Office paket)
 • Është e dëshiruar të posedoni patentë shoqeri të kategoris B, por nuk është e detyruar
 • Njohja e gjuhes angleze është e dëshiruar
Përvoja e kërkuar:
 • Përvoja e mëparshme e punës nuk është e nevojshme
Vërejtje:
 • Marrëdhënia e punës bazohet në një kohë të caktuar prej 1 muaj me mundësi për vazhdim.
 • VETËM aplikuesit që do të hynë në rrethin më të ngushtë, do të kontaktohen.
 • Aplikacionet pa etiketim NUK do të shqyrtohen!
 • Orari i përditshëm i punës është, prej në 08.00 deri në 16.00 , nga e hëna deri të premten.
 • Shuma e pagës bazë e rrogës neto për vendin e ofruar për punë është 15.000,00 denarë e cila do të rritet në varësi të suksesit në punë.
 • Afati i fundit për përzgjedhjen – përderisa në shpalljen aplikojnë deri në 200 kandidat,zgjedhja do të bëhet me afat prej 45 ditë, prej 201 deri 500 kandidat, zgjedhja do të bëhet me afat prej 90 ditë dhe me mbi 500 kandidat, zgjedhja do të bëhet me afat prej 120 ditë ,mbas mbarimit të afatit për aplikim.
 • Ju lutemi pa lajmërime nëpërmjet telefonit 
 
 
Сите што ги поседуваат горенаведените квалификации и вештини СЕ ПОКАНЕТИ ДА АПЛИЦИРААТ со нивната професионална биографија која може да ја достават преку полето Аплицирај, со задолжителна назнака „УНАПРЕДУВАЧ/КА НА ПРОДАЖБА ЗА Тетово“.
 
 
АLMA-М DOOEL Shkup është gjithmonë e hapur për  bashkëpunim me kandidatë të cilët janë të aftë ,entuziast/e dhe që dëshirojnë të punojnë me ekip i cili gjithmonë është i gatshëm për  sfida të reja në një rreth dinamik dhe inovativ.

 

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје е секогаш отворена за соработка со кандидати кои се вредни ентузијасти и сакаат да работат со тим кој секогаш е спремен за нови предизвици во иновативна и динамична околина.

Vrabotuvanje.com.mk користи колачиња (анг. cookies) за да ви овозможи подобро корисничко искуство. Со продолжување на прегледувањето на страницата се согласувате со употребата на колачиња. Повеќе за тоа можете да прочитате овде