Vrabotuvanje.com - Искусен аналитичар во КК / Senior analyst in QC - Росоман - Синцеритас АД Скопје
Сподели
Tweet
Сподели
Испрати на пријател

Искусен аналитичар во КК / Senior analyst in QC

Росоман

Рок за пријавување:

 • Синцеритас АД Скопје
 • Адреса: Ул.Никола Кљусев бр.11, 1000 Скопје

Синцеритас ад е фармацевтска компанија, чиј фокус на работење е култивирањето и производството на канабис за медицинска намена.
 
Работните практики и политики се усогласени со највисоките локални и европски стандарди во фармацевтската индустрија (EU GMP) со цел производство на масло од канабис со висока чистота и различни концентрации на CBD и THC.

сИНЦЕРИТАС ад ИМА ПОТРЕБА ОД

искусен аналитичар во КК

Одговара на: Менаџер на КК
Заменуван од: Менаџер на КК
Оддел: Контрола на квалитет
Локација: Росоман

Искусниот аналитичар во КК учествува и координира со функции во лабораторија за Контрола на квалитет и осигурува дека производите на компанијата се во согласност со предвидените стандарди.

ОДГОВОРНОСТИ:

 • Координира активности кои спаѓаат во доменот на контрола на квалитет на влезни супстанции, амбалажа, меѓупроизводи и готови производи во согласност со барањата на ДПП.
 • Проверка на сертификати од анализа
 • Ги имплементира барањата на ДПП и ИСО
 • Ги координира активностите врзани со евиденција на секој прием на аналит за контола на квалитет
 • Ја следи стабилноста на финалните производи и изработува студии на стабилност
 • Активно учествува во развивањето на аналитичките методи и валидација на истите
 • Го контролира чувањето на контра примероци од извршени анализи
 • Изработува и проверува Стандардни Оперативни Постапки со кои се регулираат и организираат активностите во доменот на контрола на квалитет
 • Проверува дали архивирањето на документацијата се спроведува согласно со воспоставениот Систем за управување со документација.
 • Го координира и проверува правилното функционирање и одржување на инструментите и лабораториската опрема.
 • Изведува периодични калибрации, квалификации и изготвува извештаи од обавените активности. Изработува упатства за работа со инструменти и лабораториска опрема. Го известува менаџерот на одделот за сите воочени дефекти на опремата со цел обезбедување на редовно сервисирање и обезбедување на резервни делови од истата
 • Ги проверува безбедносните стандарди и чистота на лабораторијата
 • Врши обука на нови кадри во КК за спроведување лабораториски процедури и анализи
 • Следи фармакопеја и стручна литература и во склад со тоа сугерира и врши избор и примена на нови сознанија во доменот на контрола на квалитетот
 • Известува или спроведува истрага за сомнителни резултати од тестирања. Пишува и документира извештаи за резултати надвор од спецификацијата за квалитет
 • Следи резултати по параметри во спецификации и изготвува извештаи за резултати надвор од трендот
 • Учествува и проверува внатрешни проценки и ревизии каде што е потребно
 • Изработува и проверува сертификати по завршена контрола на квалитет се грижи за стандардотеката на референтни стандарди, активно следејки го нивното користење
 • Учествува во правилна примена на Системот за управување со квалитет и животна средина и се грижи за чиста и здрава животна средина
 • Други доделени одговорности според вештини и квалификации

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Факултетска диплома по фармација, хемија, технологија, биологија или сродна област.
 • Напредна диплома (магистерски, докторски, специјалистички студии се смета за предност)
 • Минимум 2 години работно искуство во лабораторија за КК
 • Одлично познавање на применливи аналитички методи и постапки
 • Одлично познавање на процеси за работа во фармацевтска лабораторија за контрола на квалитет, ДПП, ДЛП
 • Големо искуство во спроведување различни лабораториски анализи, работа со HPLC, GCMS итн.
 • Способност за самостојна и тимска работа со научен и технички персонал
 • Способност да работи под минимален надзор и можност за флексибилност кон обемот на работа врз основа на промена на приоритети
 • Самомотивиран, ориентиран кон детали и спремен да прифати дополнителни одговорности
 • Способност за критичко размислување и поседување вештини за решавање проблеми.
 • Одлични интерперсонални, вербални и писмени комуникациски вештини.
 • Добро познавање на пишан и говорен англиски јазик.

SENIOR ANALYST IN QC

Refers to: Head of QC
Replaced by: Head of QC
Department: Quality Control
Location: Rosoman

The Senior analyst in QC participates and coordinates with functions in the Quality control laboratory and ensures that the company's products comply with the prescribed standards.

RESPONSIBILTIIES:

 • Coordination of activities that are in the domain of quality control of incoming substances, packaging, intermediate products, and finished products in accordance with GMP requirements.
 • Verification of certificates from analysis.
 • Implements the requirements of GMP and ISO.
 • Coordinates the activities related to the records of each receipt of a quality control analyst.
 • Monitors the stability of final products and prepares stability studies
 • Actively participates in the development of analytical methods and their validation
 • Controls the storage of counter samples from performed analyzes
 • Develops and checks Standard Operating Procedures that regulate and organize activities in the field of quality control
 • Checks whether the documentation арцхивинг is carried out in accordance with the established Document Management System.
 • Coordinates and checks the proper functioning and maintenance of instruments and laboratory equipment.
 • Performs periodic calibrations, qualifications and prepares reports on performed activities. Develops instructions for working with instruments and laboratory equipment. Informs the department manager of any observed defects of the equipment in order to provide regular servicing and provide spare parts for it.
 • Checks the safety standards and cleanliness of the laboratory
 • Trains new staff in QC for conducting laboratory procedures and analyzes
 • Follows pharmacopoeia and professional literature and in accordance with it suggests and makes selection and application of new knowledge in the field of quality control.
 • Reports or investigates suspicious test results. Writes and documents performance reports outside the quality specification.
 • Monitors results by parameters in specifications and prepares reports on out-of-trend results.
 • Participates in and reviews internal assessments and audits where necessary.
 • Prepares and checks certificates after completed quality control.
 • Takes care of the reference library of standards, actively monitoring their use.
 • Participates in the proper implementation of the Quality Management System and the environment and takes care of a clean and healthy environment
 • Other assigned responsibilities according to skills and qualifications.

QUALIFICATIONS:

 • Bachelor’s degree in pharmacy, chemistry, technology, biology, or related field.
 • Advanced degree (master's, doctoral, specialist studies is considered an advantage).
 • Minimum 2 years of work experience in a QC laboratory.
 • Excellent knowledge of applicable analytical methods and procedures.
 • Excellent knowledge of work processes in the pharmaceutical laboratory for quality control, GMP, DLP.
 • Extensive experience in conducting various laboratory tests, working with HPLC, GCMS, etc. 
 • Ability for independent and teamwork with scientific and technical staff.
 • Ability to work under minimal supervision and the ability to work flexibly based on changing priorities.
 • Self-motivated, detail-oriented, and willing to accept additional responsibilities.
 • Ability to think critically and possess problem-solving skills.
 • Excellent interpersonal, verbal, and written communication skills.
 • Good knowledge of written and spoken English.


 

Доколку сте заинтересирани, Ве покануваме да се пријавите со својата Професионална биографија преку полето "Брза Апликација".

Брза апликација
Испрати на пријател Принтај

СПОРЕДЕТЕ ЈА ВАШАТА ПЛАТА

Просечната плата во категоријата
Фармација и Биотехнологија изнесува 36.814 MKD.

Дознај ја платата за посакуваната позиција според твоите квалификации!

Започни

Vrabotuvanje.com.mk користи колачиња (анг. cookies) за да ви овозможи подобро корисничко искуство. Повеќе информации можете да прочитате овде