Vrabotuvanje.com - Помлад аналитичар во КК / Junior Analyst in QC - Росоман - Синцеритас АД Скопје
Сподели
Tweet
Сподели
Испрати на пријател

Помлад аналитичар во КК / Junior Analyst in QC

Росоман

Рок за пријавување:

 • Синцеритас АД Скопје
 • Адреса: Ул.Никола Кљусев бр.11, 1000 Скопје

Синцеритас ад е фармацевтска компанија, чиј фокус на работење е култивирањето и производството на канабис за медицинска намена.
 
Работните практики и политики се усогласени со највисоките локални и европски стандарди во фармацевтската индустрија (EU GMP) со цел производство на масло од канабис со висока чистота и различни концентрации на CBD и THC.

сИНЦЕРИТАС ад ИМА ПОТРЕБА ОД

Помлад аналитичар во КК

Помлад аналитичар во КК извршува различни функции во лабораторија за Контрола на квалитет и осигурува дека производите на компанијата се во согласност со предвидените стандарди.

ОДГОВОРНОСТИ:

 • Во координација со аналитичарот/Менаџерот на КК извршува активности кои спаѓаат во доменот на контрола на квалитет на влезни супстанции, амбалажа, меѓупроизводи и готови производи во согласност со барањата на ДПП.
 • Ги следи барањата на процедурите кои се во согласност со ДПП и ИСО
 • Врши узорцирање на влезни материјали за култивација, влезни супстанции, амбалажа, меѓупроизводи и готови производи во согласност со барањата на ДПП
 • Врши узорцирање и следење на квалитетот на прочистена, техничка вода и вода за иригација согласно утврдена фреквенција, процедури и методи за работа
 • Води евиденција на секој прием на аналит за контола на квалитет
 • Во координација со аналитичарот/Менаџерот на КК ја следи стабилноста на финалните производи согласно предвидените фреквенции во програмот за следење на стабилност на производите
 • Во координација со аналитичарот/ менаџерот во КК, учествува во припрема на примероци при развивањето на аналитичките методи и валидација на истите
 • Учествува во ин-процес контролата на производите
 • Води евиденција за чувањето на контрапримероци од извршени анализи
 • Изработува под надзор, Стандардни Оперативни Постапки со кои се регулираат и организираат активностите во доменот на контрола на квалитет
 • Се грижи за архивирање на документација согласно воспоставениот Систем за управување со документација
 • Се грижи за правилното функционирање и одржување на инструментите и лабораториската опрема. Изведува периодични калибрации, квалификации. Изработува упатства за работа со инструменти и лабораториска опрема. Го известува менаџерот на одделот за сите воочени дефекти на опремата со цел обезбедување на редовно сервисирање и обезбедување на резервни делови од истата
 • Работи во согласност со безбедносните стандарди и чистота на лабораторијата
 • Известува за сомнителни резултати од тестирања.
 • Учествува во правилна примена на Системот за управување со квалитет и животна средина и се грижи за чиста и здрава животна средина
 • Врши прием, евиденција и складирање на реагенси
 • Припрема реагенси за работа и ја следи нивната валидност
 • Други доделени одговорности според вештини и квалификации

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Факултетска диплома по фармација, хемија, технологија, биологија или сродна област.
 • Со или без работно искуство во фармацевтска лабораторија за КК.
 • Познавање на применливи аналитички методи и постапки.
 • Основно познавање на процеси за работа во фармацевтска лабораторија за контрола на квалитет, ДПП, ДЛП.
 • Основни познавања за различни лабораториски анализи
 • Способност за самостојна и тимска работа со научен и технички персонал.
 • Способност да работи под минимален надзор и можност за флексибилност кон обемот на работа врз основа на промена на приоритети.
 • Самомотивиран, ориентиран кон детали и спремен да прифати дополнителни одговорности
 • Способност за критичко размислување и поседување вештини за решавање проблеми.
 • Одлични интерперсонални, вербални и писмени комуникациски вештини.
 • Добро познавање на пишан и говорен англиски јазик.

JUNIOR ANALYST IN QC

Refers to: Head of QC
Replaced by: Analyst

The Junior Analyst performs various functions in the QC laboratory ensuring that the company’s products meet required standards.

RESPONSIBILTIIES:

 • In coordination with the Analyst/QC Manager performs activities that belong to the QC department of the entry substances, packaging, intermediate products, and finished products according to GMP standards.
 • Follows the requirements of procedures that are in accordance to GMP and ISO.
 • Performs sampling of entry materials for Cultivation, entry substances, packaging, intermediate products, and finished products according to GMP standards.
 • Performs sampling and follows the quality of purified, technical water and irrigation water in accordance with the established frequency, procedures and working methods.
 • Keeps records of the receipt of every analyte for quality control.
 • In coordination with the analyst/QC manager follows the stability of final products according to the established frequency in the program for following the stability of the products.
 • Participates in in-process product-control.
 • Keeps records for counter samples of performed analyzes.
 • Develops, under supervision, Standard Operating Procedures that regulate and organize activities in the field of Quality Control.
 • Takes care of archiving documentation in accordance with the established Document management system.
 • Takes care of the proper function and maintenance of instruments and laboratory equipment. Informs the department’s manager of all identified troubleshooting equipment problems in order to ensure regular servicing and provide spare parts for the equipment.
 • Performs in accordance with safety standards and laboratory cleanliness.
 • Reports suspicious analyzing results.
 • Participates in the proper implementation of the Quality Management System and Environment taking care of a clean and healthy environment.
 • Receives, records and stores reagents.
 • Prepares reagents for work and follows its performance.
 • Other assigned responsibilities as per skills and qualifications

QUALIFICATIONS:

 • Bachelor's degree in Pharmacy, Chemistry, Technology, Biology, or related field.
 • With or without work experience in a pharmaceutical laboratory for QC.
 • Knowledge of applicable analytical methods and procedures.
 • Basic knowledge of pharmaceutical Quality Control processes, GMP, GLP.
 • Basic knowledge of various laboratory analyzes.
 • Ability for independent and teamwork with scientific and technical staff.
 • Ability to work under minimal supervision and flexible towards the workload based on changing priorities.
 • Self-motivated, detail-oriented and willing to accept additional responsibilities.
 • Ability to think critically and demonstrate troubleshooting and problem-solving skills.
 • Excellent interpersonal, verbal and written communication skills.
 • Good command of written and spoken English.


 

Доколку сте заинтересирани, Ве покануваме да се пријавите со својата Професионална биографија преку полето "Брза Апликација".

Брза апликација
Испрати на пријател Принтај

СПОРЕДЕТЕ ЈА ВАШАТА ПЛАТА

Просечната плата во категоријата
Фармација и Биотехнологија изнесува 36.814 MKD.

Дознај ја платата за посакуваната позиција според твоите квалификации!

Започни

Vrabotuvanje.com.mk користи колачиња (анг. cookies) за да ви овозможи подобро корисничко искуство. Повеќе информации можете да прочитате овде